MILJÖ OCH CSR

CSR-satsningarna inom Komproment utgår från samarbetet med Cradle to Cradle. Satsningarna och ramarna för vårt arbete vilar på och hämtar inspiration från FN:s Global Compact, som är världens största frivilliga initiativ för företags arbete med samhällsansvar. Vi arbetar målmedvetet med att uppfylla och ta vårt ansvar inom de ramar vi arbetar utifrån. Utgångspunkten för att fatta rätt beslut är principerna i Cradle to Cradle. Komproment strävar efter att agera som ett samhällsmedvetet företag, som såväl internt som externt tar ansvar för att arbetsvillkor och övriga förhållanden överensstämmer med fastställda etiska ramar.

komproment---csr
PRBX-Code-of-conduct-1300x800

Mångfald:
Vi strävar efter att omfamna och uppmuntra mångfald för att avspegla ett globalt samhälle. Det gäller såväl kön, utbildning, etnicitet och religion som sexualitet, ålder och arbetsförmåga.

Mänskliga rättigheter:
Vi agerar och handlar i linje med mänskliga rättigheter, och vi ställer samma krav på våra samarbetspartners runt om i världen.

Omtanke om miljön:
Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar både internt och externt. Vi tror att det finns ett samband mellan en god miljö och hög motivation. Vi strävar efter att driva vår verksamhet med förnuft och med en önskan om att ge kommande generationer bästa möjliga förutsättningar.

Antikorruption:
Vi är ett etiskt ansvarstagande företag som strävar efter att handla med hjärta och hjärna. Vi tar avstånd från korruption och ingår inga oetiska avtal.

Lagkrav och regelefterlevnad:
Vi följer som minimum gällande nationell lagstiftning och går gärna längre i de fall då det är meningsfullt.